Zásady ochrany osobních údajů

SKROLUJ DOLŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu (dále jen klient), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. 
Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Základní pojmy

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného klienta - subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. 

Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“) a od 25.5.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo je správce?

Jsme společnost IQ kuchyně., IČO 04976819, se sídlem Mírová 210, Raduň, 74761 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 65808, která provozuje webovou stránku www.iqkuchyne.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 558 334,
na e-mail: kontakt@iqkuchyne.cz nebo gdpr@iqkuchyne.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

• Plnění smlouvy - poskytování služeb

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon nezbytně potřebujeme k
plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání díla či zboží, komunikaci pro domluvení schůzky, zaslání informací o průběhu zakázky....) V tomto případě osobní údaje zpracováváme či archivujeme po dobu 10 let.

• Zákonná povinnost - vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Ze zákona máme povinnost údaje míti po dobu 10 let.

• Oprávněný zájem - pro náš marketing - zasílání informací-novinek, pozvánek na akce

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), jste-li muž, nebo žena, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. 
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Vaše data k tomuto účelu zpracováváme po dobu 5 let od poslední objednávky. Ze zasílání našeho zpravodaje (newsletter) se můžete odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, nebo emailem na adrese gdpr@iqkuchyne.cz nebo kontakt@iqkuchyne.cz .

• Oprávněný zájem -  foto a video dokumentace 

Při naší práci používáme záznamové přístroje jako fotoaparáty, videokamery, smartphony apod. pro zachycení důležitých momentů např. při focení interiérů, při montáži, u konání whorkshopů, retrospektivních setkání, referenčních rozhovorů, přednášek atd. Při sdílení těchto záznamů můžete být identifikovatelní lidmi, kteří vás znají. 
Vaše jméno ve spojení s obrazovým záznamem však zveřejníme pouze na základě Vašeho souhlasu. (např. u referenčního rozhovoru)

• Udělení souhlasu

- pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, nebo emailem na adrese gdpr@iqkuchyne.cz  nebo kontakt@iqkuchyne.cz .

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Čestné prohlášení uživatele jako správce osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

zpracováváme osobní údaje pouze na základě zákonného právního titulu - zákazník, uživatel vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

neshromažďujeme citlivé osobní údaje tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše  webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Tyto dočasné soubory uchováváme po dobu 30 dnů. Poté se automaticky mažou.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Komunikace mezi prohlížečem stránek a webovým serverem probíhá přes zabezpečený protokol https.
Webový server a databáze jsou fyzicky uloženy ve střeženém objektu na území ČR a jsou zabezpečeny softwarovou ochranou.
Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing. 
Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze přes víceúrovňové přihlášení vybraných a schválených osob.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří pro Vás pracují, nebo Vám zajišťují službu tito mají podepsánu doložku o mlčenlivosti. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Canvelo
Wedos
Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@iqkuchyne.cz

Máte právo na informace

Toto je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme i veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání zpravodajů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v zaslaném e-mailu. Nebo emailem na adrese gdpr@iqkuchyne.cz 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci i zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. 
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.